Документи

Усвоен текст на Националната стратегија за млади:

Национална стратегија за млади 2016-2025

Strategjia nacionale per te rinj 2016-2025

National Youth Strategy 2016-2025

Нацрт текст на Националната стратегија за млади согласно забелешките доставени на јавната дебата на 10.11.2015 и дополнителните барања за корекции испратени од државните институции:

 

НСМ – текст согласно забелешките од 10.11.2015 и корекции од институции

Генерален акциски план -доставен по забелешките од 10.11.2015 и корекции од институциите

Доставени коментари од НВОи и државни институции по јавната дебата на 10.11.2015:

Министерство за Култура- нови коментари

БРО- дополна на нацрт текст за НСМ

Sojuz na izvidnici -Коментари на Национална младинска стратегија

Zabeleski Izvidnici

Nacionalna Strategija za mladi (2016-2025)- nacrt tekst – komentari HOPS

Nacionalna Strategija za mladi (2016-2025)- komentari vo tekst MOF

MTSP -Mislenje MTSP po INF za Nacionalna strategija za mladi

Ministerstvo za finansii -Mislenje za NSM

MON-Mislenje za nacionalna strategija za mladi

Institut za javno zdravje – Komentari

301-11-25 – Коментари на Национална младинска стратегија

Agencija za audio-vizuelni – komentari

[MOF] Komentari za Nacionalna strategija za mladi

Коментари на нацрт текст -Национален Младински Совет

Доколку сметате дека фали некој документ или коментар кој бил доставен, а не е приложен во оваа листа, пишете ни на info@strategijazamladi.mk за да се изврши соодветна корекција.

Записници од работни средби:

Очекувања од процесот и стратегијата – работни групи здравство и спорт 15.04.2015 (спорт)

Предлог дневен ред за 20 МА_ 2015 (спорт)

Листа на присутни 15 април 2015

(спорт) записник 15_04_2015

(спорт) Дрво на проблеми

(спорт) Белешки од прва средба 15 април 2015

(образование) – работа во групи – 24 април 2015

(образование) – записник – 24 април 2015

(младинско учество) – записник средба 09.05.2015

(младинско учество) – записник средба 1

(младинско учество и информирање) – записник средба прелиминарна Скопје

(младинско информирање) – записник средба 2

(младинско информирање) – дрво на проблеми -забелешки гр.1 средба1

(младинско информирање) – дрво на проблеми -забелешки гр.2 средба1

(локална младинска работа) Записник 06.05.2015

(локална младинска работа)Записник 23.04.2015

(ЛМР и вработување) -записник прелиминарна средба 15 април Скопје

(култура) записник 24.05.2015

(култура и образование) – записник средба прелиминарна Скопје 15 април

(здравство) Предлог дневен ред за состaнок бро_ 3 на 27 ма_ 2015

(здравство) Дрво на цели – состанок бро_ 2

(здравство) Дрво на проблеми

(здравство)Дрво на проблеми

(здравство)Дрво на проблеми и цели – 09.05.2015

(здравство) детектирани проблеми

(здравство) Белешки_прва_средба 15 април 2015

(здравство) Белешки од трета средба на 27 мај 2015

(здравство и спорт) Записник средба прелиминарна Скопје 15 април 2015

Првични анализи по тематски области (споделени за работилницата од 15 април 2015 година):

Анализа Вработување

Анализа ЗДРАВСТВО

Анализа Култура

Анализа Локална младинска работа

Анализа Младинско информирање

Анализа Младинско учество

Анализа Образование

Анализа СПОРТ

Други документи:

Национална стратегија за млади 2005-2015

Младинските трендови во Република Македонија

За дополнување на листата со документи, Ве молиме контактирајте не на:

info@strategijazamladi.mk